Regler

1. Spelare och hyrestagare skall utöver angivna villkor följa de instruktioner som lämnas av spelledaren

2. Vapen får inte avfyras före instruktioner och genomgång av spelledaren och därefter endast på provskjutningsbanan och/eller anvisad spelplan i enlighet med av spelledaren lämnade instruktioner. Härvid skall särskilt iakttagas att på anvisad spelplan får vapen avfyras endast när spel pågår.

3. Vapen får inte avfyras eller riktas mot person som inte bär skyddsglasögon/skyddsmask.

4. Skyddsglasögon/skyddsmask skall vid all vistelse på eller i närheten av spelplan bäras på av spelledaren anvisat sätt.

5. Skyddsglasögon/skyddsmask får endast avtagas inom anvisad plats s.k safezon. Om någon vistas inom eller i närheten av spelplats utan skyddsglasögon/skyddsmask skall spelet omedelbart avbrytas. Skulle spelare vid upprepade tillfällen bryta mot denna regel kan spelaren avvisas med kvarstående betalningsansvar.

6. Växtlighet på spelplatsen eller dess närhet får ej huggas ned, brytas av eller på annat sätt förstöras. Spelare som gör åverkan på växtlighet är skyldig att ersätta den skada han förorsakat.

7. Djuren som eventuellt vistas på spelplatsen eller dess närhet får absolut ej beskjutas och skall behandlas med respekt.

8. Inga former av våld, hot, aggressivitet eller trakasserier tolereras, vare sig mot personal eller andra spelare.

9. Spelare är skyldig att visa hänsyn till andra spelare.

 10. All form av kroppskontakt är förbjuden i alla spel. 

11. Endast paintballvapen som uppfyller 1 kap 2 § i vapenförordningen (1996:70) får bäras och användas. Övriga vapen är förbjudna att bäras, gäller även knivar.

12. Hyrestagare är skyldig att väl vårda samt använda hyrt vapen och utrustning endast för avsett ändamål. Hyrestagare är skyldig att ersätta skada på vapen och utrustning som han förorsakat genom uppsåt, slarv eller oaktsamhet eller icke ändamålsenlig användning.

13. Hyrestagare deltar i spelet på egen risk ochuthyraren ansvarar inte för någon form av skada av vad slag det må vara som hyrestagaren kan komma att asamkas, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas uthyraren till last.

14. Personer över 16 år men under 18 år får ej spela utan vårdnadshavarens skriftliga medgivande och godkännande av ovanstående regler och villkor. Intyg behövs enbart om ingen över 25år finns med i sällskapet.
Barn över 10 år men under 16 år måste ha minst en ansvarig med på plats som är över 25år. (Räcker med en ansvarig per grupp).

15. Alla deltagare över 18 år har gemensamt ansvar att se till att barn under 18 år följer regler och säkerhet.

16. Endast Göinge Paintballs boll är tillåten.

17. Om ovanstående regler och villkor inte efterföljs äger uthyraren rätt att omdelbart avsluta pågående spel samt avvisa hyrestagare. Hyrestagaren avvisas då med kvarstående betalningsansvar.