Regler

Läs igenom reglerna nog det är din och dina medspelares säkerhet det gäller.

1. Spelare och hyrestagare skall utöver angivna villkor följa de instruktioner som lämnas av spelledaren

2. Vapen får inte avfyras före instruktioner och genomgång av spelledaren och därefter endast på provskjutningsbanan och/eller anvisad spelplan i enlighet med av spelledaren lämnade instruktioner. Härvid skall särskilt iakttagas att på anvisad spelplan får vapen avfyras endast när spel pågår.

3. Vapen får inte avfyras eller riktas mot person som inte bär skyddsglasögon/skyddsmask.

4. Skyddsglasögon/skyddsmask skall vid all vistelse på eller i närheten av spelplan bäras på av spelledaren anvisat sätt.

5. Skyddsglasögon/skyddsmask får endast avtagas inom anvisad plats s.k safezon. Om någon vistas inom eller i närheten av spelplats utan skyddsglasögon/skyddsmask skall spelet omedelbart avbrytas. Skulle spelare vid upprepade tillfällen bryta mot denna regel kan spelaren avvisas med kvarstående betalningsansvar.

6. Växtlighet på spelplatsen eller dess närhet får ej huggas ned, brytas av eller på annat sätt förstöras. Spelare som gör åverkan på växtlighet är skyldig att ersätta den skada han förorsakat.

7. Djuren som eventuellt vistas på spelplatsen eller dess närhet får absolut ej beskjutas och skall behandlas med respekt.

8. Inga former av våld, hot, aggressivitet eller trakasserier tolereras, vare sig mot personal eller andra spelare.

9. Spelare är skyldig att visa hänsyn till andra spelare.

10. Spelet sker på en skogsbana så vi rekommenderar inte att man springer då man lätt kan snubbla och skada sig. Springer ni så gör ni detta på egen risk och eget ansvar och kan ej belasta arrangören för detta om skada skulle uppstå. Stenar, stubbar och grenar i alla dess former förkommer på banan då det är en skogsbana.

11. Det är inte tillåtet att klättra eller på andra sätt använda skydd/hinder på sätt dom inte är tänkta för. Tex att springa och tackla hinder i fullfart för att bromsa din fart eller att sparka på skydd/hinder är inte vad skydden är tänka att användas till. Det finns risk för personskada.

12. All form av kroppskontakt är förbjuden i alla spel. 

13. Endast paintballvapen som uppfyller 1 kap 2 § i vapenförordningen (1996:70) får bäras och användas. Övriga vapen är förbjudna att bäras, gäller även knivar.

14. Hyrestagare är skyldig att väl vårda samt använda hyrt vapen och utrustning endast för avsett ändamål. Hyrestagare är skyldig att ersätta skada på vapen och utrustning som han förorsakat genom uppsåt, slarv eller oaktsamhet eller icke ändamålsenlig användning.

15. Hyrestagare deltar i spelet på egen risk och uthyraren ansvarar inte för någon form av skada av vad slag det må vara som hyrestagaren kan komma att asamkas, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas uthyraren till last.

16. Personer över 16 år men under 18 år får ej spela utan vårdnadshavarens skriftliga medgivande och godkännande av ovanstående regler och villkor. Intyg behövs enbart om ingen över 25år finns med i sällskapet.
Barn över 12 år men under 16 år måste ha minst en ansvarig med på plats som är över 25år. (Räcker med en ansvarig per grupp).

17. Alla deltagare över 18 år har gemensamt ansvar för barn under 18 år och alla deltagare över 18 år intygar att deltagare under 18 får deltaga enligt våra villkor för respektive målsman.

18. Endast Göinge Paintballs boll är tillåten.

19. Ett säkerthetsavstånd på 3m gäller hos Göinge Paintball. Om ni kommer närmare varandra än 3m så ska ni kommunicera med varandra och båda spelare blir neutrala tills båda har flyttat sig. 

20. Bryter man mot reglerna eller rekommendationerna så får man själv ansvara för det. Det är ett val som varje deltagare tar själv och vilket kan innebära att man kan bli avstängd från fortsatt spel med fortsatt krav på betalning av beställt paket.

21. Om ovanstående regler och villkor inte efterföljs äger uthyraren rätt att omdelbart avsluta pågående spel samt avvisa hyrestagare. Hyrestagaren avvisas då med kvarstående betalningsansvar.